Przejdź do treści

Znaczenie i istota stosowania ESG

W odpowiedzi na zmiany klimatyczne Unia Europejska zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju stawia przed firmami kolejne nowe regulacje w zakresie ich wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz dotyczące ładu korporacyjnego (ESG z ang. environamental, social and governance). Tematyka zrównoważonego rozwoju ma również coraz większe znaczenie wśród interesariuszy. Instytucje finansowe, ubezpieczyciele a co najważniejsze inwestorzy wraz z rosnącą świadomością społeczną i pojawiającymi się obostrzeniami coraz częściej oczekują od organizacji wykazania danych ESG. W Polsce na skutek wprowadzenia obowiązku raportowania informacji niefinansowych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE (NFRD) znacząco wzrosła liczba firm upubliczniających dane ESG. Raportowanie ESG stało się więc kluczowym elementem nie tylko w walce ze zmianami klimatu, ale świadczy także o atrakcyjności firmy.

Dyrektywa SFDR

Dodatkowo w marcu 2021 zostało wprowadzone kolejne rozporządzenie SFDR, przedstawiające nowe regulacje na temat raportowania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Dokument ten ma na celu zapewnić przejrzystość w sposobie zarządzania ryzykami ESG. Regulacje dotyczą głównie doradców finansowych jak i pozostałych uczestników sektora finansowego oferujących produkty finansowe. Dużą rolę SFDR będzie odgrywać szczególnie w przypadku podmiotów zarządzającymi aktywami nieruchomościowymi, którzy w ramach raportowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju będą musieli wykazać się współpracą z pozostałymi uczestnikami łańcucha wartości nieruchomości (np. inwestorami, kredytodawcami, deweloperami czy dostawcami materiałów budowlanych).

Termin ESG odnosi się do czynników środowiskowych, społecznych a także ładu korporacyjnego, które dotyczą wielu aspektów stanowiących temat zainteresowań wielu interesariuszy.

Kwestie środowiskowe odnoszą się do tego jak firma stara się chronić środowisko i jaki ma na nie wpływ np. poprzez zużycie energii, wody, emisję zanieczyszczeń, produkcję i utylizację odpadów, wykorzystanie zasobów naturalnych itp.

Czynniki społeczne to przede wszystkim wpływ strategii biznesowej firmy na otoczenie społeczne w tym pracowników i klientów. Odnoszą się one m.in. do warunków pracy, poszanowania praw człowieka jak i pracownika.

Ład korporacyjny to przede wszystkim sposób zażądania firmą, podejmowania decyzji, przestrzeganie prawa oraz kwestie korupcji czy łapownictwa.

Jak raportować dane ESG?

Zarządzanie czynnikami zrównoważonego rozwoju to złożony proces, dlatego na samym początku najważniejsze jest obranie odpowiedniego planu działania. Początkowo należy określić docelową grupę odbiorców raportu ESG oraz informacje jakie chcemy im przekazać. Bardzo ważne jest również określenie tego jakie kwestie są w szczególności istotne wobec strategii biznesowej firmy. W trakcie raportowania należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie kwestie ESG mają takie samo znaczenie dla wszystkich firm, dlatego istotny będzie dobór odpowiednich wskaźników uwzględniających zarówno szanse jak i ryzyka ESG typowe dla sektora firmy.  Firmy przed doborem wskaźników typowych dla ich sektora powinny zapoznać się także z podstawowymi wskaźnikami, które dotyczą środowiska, kwestii społecznych i pracowniczych, praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji.

Raport powinien być skonstruowany i przedstawiony, tak by w jasny i czytelny sposób wykazać, że firma stosuje zalecenia dyrektywy SFDR oraz minimalne gwarancje wynikające z Taksonomii UE. Takie podejście może okazać się kluczowe w nawiązywaniu długoletnich relacji inwestorskich.