Przejdź do treści

Kalkulacja śladu węglowego, czyli nowe wyzwania dla przedsiębiorstw

Kluczowym elementem obliczenia śladu środowiskowego oraz węglowego dla produktów i
organizacji jest spełnienie ważnego elementu warunków Nowej Taksonomii Finansowej.
Warunki te są wyznaczone w rozporządzeniu przyjętym przez Komisję Europejską 18 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia pierwszego na świecie systemu klasyfikacji – „zielonej listy” dla
zrównoważonych działalności gospodarczych oraz inwestycji.
W grudniu 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła komunikat dotyczący wprowadzenia w Europie zasady
Zielonego Ładu (European Green Deal). Zielony Ład zakłada uzyskanie neutralności klimatycznej
Europy do 2050 r. Chcąc osiągnąć wyznaczone cele, Unia podejmuje działania zakładające
kompleksową przebudowę ram regulacyjnych, w jakich działa sektor finansowy. Jednym z kluczowych
aspektów rozwoju zrównoważonego finansowania (ang. Sustainable finance) ma być uwzględnianie
czynników środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social
and Governance, ESG) w procesie inwestycyjnym i doradczym w sposób spójny we wszystkich
sektorach.
Rozwój koncepcji zrównoważonego finansowania wynika z faktu, że sektor finansowy odgrywa
kluczową rolę w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Włączenie się tego sektora w
proces zmian będzie decydujące dla realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego
oraz unijnych celów wskazanych w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. oraz
strategii do 2050 r.
Według tych dokumentów [Nowa taksonomia oraz Rozporządzenie dotyczące Zrównoważonego
Finansowania] organizacje będą zobowiązane do określenia ryzyk klimatycznych oraz ujawniania
danych dotyczących odpowiedzialności firmy i jej wpływu na zmiany klimatu. Oprócz weryfikacji
obliczeń śladu węglowego produktów, mierzony będzie również ślad węglowy organizacji. Według
najnowszych zmian firmy będą również zobowiązane do szczegółowego raportowania danych
pozafinansowych.
Spółki notowane na giełdzie, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w
sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre
duże jednostki, muszą badać i ujawniać wpływ swojej działalności na ochronę środowiska, a od 2019
r. są zobowiązane do ujawniania swojego wpływu na zmiany klimatu. Ugruntowaną praktyką, w tym
zakresie, jest weryfikacja emisji GHG lub obliczenia śladu węglowego.
18 czerwca 2019 r. opublikowano nowe Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania
niefinansowego. Aby skutecznie pozyskać finansowanie zewnętrzne firma będzie zobowiązana do
szczegółowego określenia wpływy jej nowej inwestycji w zakresie zmian klimatu i szczegółowego
wyliczenia emisji CO2 [Carbon Footprint] i/lub Cyklu Życia Produktu [Life Cycle Assessment].